Privacybeleid Huurdersvereniging Oisterwijk 

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of onze formulieren invult, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Huurdersvereniging Oisterwijk, gevestigd aan Spoorlaan 82F, 5061 HD te Oisterwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.huurdersverenigingoisterwijk.nl Spoorlaan 82F - 5061 HD - Oisterwijk +31 (0)13 521 74 25

 

Functionaris Gegevensbescherming

C.J.L. Gerritsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Huurdersvereniging Oisterwijk. Contact: info@huurdersverenigingoisterwijk.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huurdersvereniging Oisterwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voorletters en achternaam

- Adresgegevens

- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huurdersverenigingoisterwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huurdersvereniging Oisterwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling t.b.v. de jaarlijkse contributie
- Verzenden van onze nieuwsbrief via email of post

- Het versturen van enquêtes over huurderszaken

- Het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Huurdersvereniging Oisterwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huurdersvereniging Oisterwijk) tussen zit. Huurdersvereniging Oisterwijk gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

- Software voor Ledenadministratie om lidmaatschappen te beheren en contributie te berekenen en te innen via bankopdracht.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huurdersvereniging Oisterwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens : gedurende het lidmaatschap t.b.v. informatievoorziening en innen/restitutie contributie

Personalia: Gedurende het lidmaatschap t.b.v. informatievoorziening

Adres: Gedurende het lidmaatschap t.b.v. informatievoorziening 

Bankrekeningnummer: Gedurende het lidmaatschap t.b.v. innen/restitutie contributie

Na het beëindigen van het lidmaatschap worden gegevens gearchiveerd voor onbepaalde tijd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Huurdersvereniging Oisterwijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huurdersvereniging Oisterwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huurdersvereniging Oisterwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huurdersverenigingoisterwijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Huurdersvereniging Oisterwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huurdersvereniging Oisterwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 013-512 74 25 of via info@huurdersverenigingoisterwijk.nl

© 2019 Huurdersvereniging Oisterwijk | Spoorlaan 82f (op afspraak) | 5061 HD Oisterwijk | 013 521 74 25

  • Facebook Round
  • Twitter Round