Het werk van HVO in beeld

Bekijk hier wat de bestuursleden zoal doen

Deze korte film toont in een notendop wat de bestuursleden van HVO doen. U ziet waar de bestuursleden zich mee bezighouden, waar ze naartoe gaan en wat dat inhoudt. Huurdersvereniging Oisterwijk zet zich in voor uw belang als huurder van Leystromen. Het is een vrijwillige "baan", maar het werk heeft toch erg veel weg van een professionele job! 

 

Waarom is er een huurdersvereniging?

De wet verplicht verhuurders om met hun huurders te praten over allerlei belangrijke zaken. Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz. Kortom, over zaken van beleid en beheer die de woningen en de woonomgeving betreffen en waarin de Huurdersvereniging Oisterwijk gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te adviseren en mede invulling te geven aan de beleidsmatige en inhoudelijke voorbereiding en uitvoering ervan.

Huurdersvereniging Oisterwijk zal namens de huurders met Woonstichting Leystromen het overleg over deze onderwerpen voeren.

Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg regelt: de Overlegwet. De belangrijkste bepalingen uit deze wet zijn:

 • Huurdersorganisaties hebben recht op informatie over het beleid van hun verhuurder.

 • Huurdersorganisaties hebben het recht om gekwalificeerd advies uit te brengen bij wijzigingen van dit beleid. Op zo’n advies moet de verhuurder spoedig een beargumenteerde reactie geven.

 • Deze rechten gelden voor huurdersorganisaties die de huurders ook vertegenwoordigen en dus representatief zijn;

 • Verhuurders zijn verplicht de meeste van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van de huurdersorganisatie te dragen.

Woonstichting Leystromen en Huurdersvereniging Oisterwijk hebben duidelijk in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd welke invloed de Huurdersvereniging heeft op het beleid van Woonstichting Leystromen.

 

Wat kan Huurdersvereniging Oisterwijk voor ú betekenen?

Onze vereniging behartigt de belangen voor alle huurders van woningen en appartementen van Woonstichting Leystromen, in Oisterwijk en Moergestel. Hieronder verstaan wij o.a.:

 • Dienstverlening aan leden en/of bewonerscommissies

 • Individueel advies aan haar leden

 • Informatie en voorlichting over voor huurders relevante zaken

 • Collectieve belangenbehartiging bij Woonstichting Leystromen

 • Advies en ondersteuning aan huurders bij periodieke onderhoudsprojecten, woningverbetering en herstructurering door de verhuurder

 • Deelnemen in planontwikkeling

 • En communicatie daarover met de bewoners

 • Periodiek overleg met de verhuurder

Onderwerpen:

 • Het huurbeleid (de jaarlijkse huuraanpassing)

 • Het strategisch voorraadbeheer (onderhoud, woningverbetering, sloop en, verkoop woningen). – Het onderhoudsbeleid

 • Communicatie met de huurders

 • Signalering en advisering op het terrein van volkshuisvesting en de leefbaarheid in Oisterwijk en Moergestel. Wensen, knelpunten en misstanden onder de aandacht brengen van Woonstichting Leystromen, de gemeente Oisterwijk en maatschappelijke organisaties.

 

Wat kost het lidmaatschap?

Over de contributie van de Huurdersvereniging kunnen we kort zijn; Uw contributie is slechts een kleine bijdrage in de werkelijke kosten, maar door de wettelijke subsidies kunnen wij er voor u zijn voor slechts 5,40 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven en dit betekent dus dat u verzekerd bent van hulp en advies bij allerlei zaken die betrekking hebben op uw huur– en woonsituatie. U staat er dus nooit alleen voor, maar samen met Huurdersvereniging Oisterwijk staat u sterk. Uw mening telt absoluut mee en in de jaarlijkse ledenvergadering kunt u ook úw stem laten horen.

 

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersvereniging eigenlijk voor mij en waarom zou ik eigenlijk lid worden?” Kort gezegd kunnen we stellen dat we iets duidelijk moeten maken. Want we kunnen ons soms wel eens voorstellen dat het niet altijd duidelijk is wat wij doen voor u persoonlijk, of zelfs in het algemeen.

Uw huurdersvereniging voert overleg met Woonstichting Leystromen en de gemeente.

Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisatie over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog veel andere zaken. Het zou niet makkelijk zijn om alle huurders bijeen te roepen als een verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er een huurdersvereniging, zodat u uw stem via die organisatie kunt laten horen.

 

Maar Huurdersvereniging Oisterwijk doet meer:

Mocht u problemen ondervinden met Woonstichting Leystromen dan proberen wij te bemiddelen. Mocht een reparatie te lang uitblijven, dan zullen wij u, als u dit wenst, voorzien van het advies om tot een goede oplossing te komen. De huurdersvereniging is geen klachtenbureau, maar u kunt altijd hulp krijgen. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met of zonder u, naar de Huurcommissie als er een zwaarwegend conflict is. Wij zullen echter eerst altijd proberen om u de juiste weg te wijzen als dat niet helemaal duidelijk mocht zijn. Overleg met de gemeente houdt in dat de huurdersvereniging gevraagd wordt naar de mening van de huurder over o.a. de inrichting van dorp of wijk. Moeten er meer woningen komen en zo ja, waar moeten die komen? Er zijn jaarlijks een aantal gesprekken met de wethouder en ook is Huurdersvereniging Oisterwijk aanwezig op inspraak- en informatieavonden

 

Nederlandse Woonbond

Huurdersvereniging Oisterwijk is lid van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond onderhandelt met de minister van VROM over zaken, die alle huurders aan gaan, zoals jaarlijkse huuraanpassing, huurtoeslag en het bouwen van het aantal woningen. Dat is dus ook voor u belang. Ook kunnen we als vereniging een beroep doen op de juridische adviseurs van de Woonbond.

 

Servicekostenbeleid

Huurdersvereniging Oisterwijk is erg actief achter de schermen. Zo is onlangs erg hard gewerkt aan het Servicekostenbeleid dat door Woonstichting Leystromen is opgesteld. Wij zijn in een vroeg stadium gevraagd mee te denken en hierdoor is voor de bewoners van (appartementen)complexen een evenwichtig en rechtvaardig beleid tot stand gekomen.

 

Huurders Overleg Platform

Door een intensieve samenwerking met de andere twee huurdersorganisaties van Woonstichting Leystromen is het idee van een vergaand samenwerkingsverband ontstaan. Dit heeft geresulteerd in het Huurders Overleg Platform, afgekort: HOP. Het HOP komt geregeld in actie als de woonstichting advies vraagt over zaken die álle huurders aangaan. Een afvaardiging van de drie huurdersorganisaties heeft zitting in het HOP en brengt advies uit namens alle huurders.

Huurdersvereniging Oisterwijk brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die u als huurder direct aangaan. Lossen wij álle problemen op? Was het maar waar, maar wij kunnen er wél voor zorgen dat u als huurder gehoord wordt. En dit heeft in veel gevallen geleid tot een bevredigend resultaat. Leystromen luistert naar haar huurders en wij proberen uw mening zo goed en duidelijk mogelijk te laten horen. Want úw mening telt!

© 2019 Huurdersvereniging Oisterwijk | Spoorlaan 82f (op afspraak) | 5061 HD Oisterwijk | 013 521 74 25

 • Facebook Round
 • Twitter Round