VEELGESTELDE VRAGEN AAN LEYSTROMEN
OVER HUISVESTING VLUCHTELINGEN EN VERGUNNINGHOUDERS

Algemeen

Wat is het verschil tussen vluchtelingen en vergunninghouders?

Een vluchteling is een asielzoeker die zijn land heeft verlaten en bang is voor vervolging in zijn land. Vaak zijn dit mensen uit een oorlogsgebied. Maar mensen kunnen ook op de vlucht zijn omdat ze bang zijn vervolgd te worden om bijvoorbeeld hun nationaliteit, politieke overtuiging, geloof of seksuele voorkeur. Een vluchteling heeft nog geen verblijfvergunning om in een land te mogen blijven. Meestal verblijven vluchtelingen in een AsielZoekers Centrum (AZC)

 

Een vergunninghouder heeft een verblijfsvergunning om voorlopig maximaal 5 jaar in Nederland te mogen blijven. Na die 5 jaar wordt bekeken of de vergunninghouder definitief in Nederland mag blijven. Een vergunninghouder heeft dezelfde rechten en plichten als andere Nederlanders.

 
Wat is het verschil tussen statushouders en vergunninghouders?

Deze twee termen betekenen hetzelfde. De overheid spreekt tegenwoordig over vergunninghouders. Met beide termen bedoelen we mensen die een voorlopige verblijfsvergunning van 5 jaar hebben. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als andere Nederlanders.

 
Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders?

Het huisvesten van vergunninghouders is een taak van de gemeenten. Dat staat in de Huisvestingswet. Het Rijk bepaalt hoeveel vergunninghouders een gemeente moet huisvesten. De Provincie houdt daar toezicht op. Gemeenten moeten vergunninghouders huisvesten, weigeren is niet toegestaan.

 
Wat is de rol van een woningcorporatie?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Maar gemeenten hebben meestal zelf geen huizen. Daarom doen ze een beroep op woningcorporaties om hen te helpen bij het huisvesten van vergunninghouders. Leystromen en de gemeenten maken hierover (prestatie)afspraken met elkaar.

 
Krijgen vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang?

Langdurig verblijf in een AZC is voor niemand goed. De inburgering loopt vertraging op. Voor mogelijke nieuwe vluchtelingen is geen plek en het uitbreiden van opvangfaciliteiten is moeilijk en duur. Daarom heeft de regering vergunninghouders aangewezen als een groep met voorrang. Vluchtelingen zijn nieuw in Nederland en hebben geen sociaal netwerk. Dat maakt zelfstandig zoeken en vinden van huisvesting erg moeilijk.

Wat is voorrang?

Soms adverteren we een vrijgekomen woning niet op onze website. Deze woning wijzen we toe aan bijzondere doelgroepen. Dat kunnen vergunninghouders zijn maar ook bijvoorbeeld huurders van wie de woning wordt gesloopt of gerenoveerd. De meeste vrijgekomen woningen worden gewoon geadverteerd op de website en toegewezen aan de woningzoekende met de langste inschrijftijd. Omdat vergunninghouders nog geen inschrijftijd hebben kunnen opbouwen, kunnen zij met voorrang in aanmerking komen voor een woning.

Moeten ‘reguliere’ woningzoekenden nu langer wachten op een woning?

Daar is niet één antwoord op te geven. Woningcorporaties, en dus ook Leystromen, verlenen voorrang aan bepaalde doelgroepen. Denk daarbij aan mensen met een fysieke beperking of gescheiden ouders met zorgplicht voor minderjarige kinderen. En ook vergunninghouders hebben voorrang. Door de grotere groep woningzoekenden met voorrang, kan het zijn dat de wachttijden voor een nieuwe woning toenemen.

Gemeenten en woningcorporaties realiseren zich dat oplopende wachttijden heel vervelend zijn voor woningzoekenden. Daarom zijn zij samen op zoek naar mogelijkheden voor huisvesting die oorspronkelijk niet bedoeld zijn voor bewoning. Op die manier kan de invloed op de wachttijden beperkt worden.

Hoe zit het dan nu precies met de wachttijden voor een woning?

Veel mensen schrijven zich in lang voordat ze echt een andere woning willen; zo bouwen ze wachttijd op. In het eerste kwartaal van 2016 bedroeg de gemiddelde wachttijd voor een woning 66 maanden (in 2015 was dat 68 maanden).

De echte zoektijd (vanaf de eerste reactie op een woningadvertentie tot het moment dat een woning toegewezen wordt) is veel lager: gemiddeld 10 maanden (van 2012 t/m 2015)

Hoe weet een gemeente hoeveel vergunninghouders zij moet huisvesten?

Gemeenten krijgen een taak opgelegd door de overheid. Het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten, heeft te maken met het aantal inwoners van de gemeente. Dit is geregeld in de Huisvestingswet.

Wie betaalt de huur van de huisvesting van vergunninghouders?

Vergunninghouders betalen zelf de huur van hun woning. Zij betalen net als iedereen de gewone huurprijs voor een woning. Dat kan omdat zij een bijstandsuitkering ontvangen, net als andere Nederlanders die geen eigen inkomen hebben. Daarvan kunnen zij de huur betalen.

Sommige vergunninghouders worden via een speciale regeling in een gemeente geplaatst (Gemeentelijk Versnellingsarrangement). Als dat het geval is, krijgen zij alleen zakgeld en leefgeld. Daarmee kunnen ze de huur niet betalen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) betaalt dan de huur.

Kunnen gemeenten met elkaar samenwerken?

Ja, dat kan en dat gebeurt ook al. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen gemeenten bijvoorbeeld besluiten om delen van een taakstelling met elkaar te ruilen. De ene gemeente

neemt dan meer vluchtelingen op terwijl de andere gemeente juist meer vergunninghouders kan huisvesten.

Kan ik bezwaar maken?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen wie er naast u of in de buurt komt wonen. Leystromen kijkt samen met de gemeenten welke complexen of woningen beschikbaar en passend zijn voor de aanvragen die er liggen. De gemeente heeft hierin de beslissende stem.

Waar kan ik terecht als ik mijn nieuwe buren wil helpen?

Dat kan op veel verschillende manieren. Woont een vergunninghouder bij u in de buurt? Spreek hem of haar dan eens aan en nodig je nieuwe eens bij je thuis uit. Hoe meer contact er is met Nederlanders, hoe sneller mensen kunnen integreren in onze maatschappij. Maar u kunt zich ook als vrijwilliger aanmelden bij organisaties als bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk of Contour/De Twern. Zij weten precies aan welke hulp het meeste behoefte is.

Leystromen en de huisvesting van vergunninghouders

Waarom helpt Leystromen vergunninghouders aan een woning?

Wij moeten (en willen!) de gemeenten in ons werkgebied helpen de vergunninghouders woonruimte te geven. Woningcorporaties zijn er voor mensen met een smalle beurs, dus ook voor mensen met een verblijfsvergunning.

Hoe wordt bepaald waar vluchtelingen komen te wonen?

Gemeenten, huurdersorganisaties en Leystromen maken prestatieafspraken over bijvoorbeeld. duurzaamheid, wonen met zorg, en ook over de huisvesting van doelgroepen als vergunninghouders. Samen met de gemeenten kijken we naar de mogelijkheden voor hun huisvesting. Waar vergunninghouders komen te wonen heeft vooral te maken met de beschikbaarheid van de juiste woningen (passend bij het inkomen en gezinssamenstelling) of complexen die geschikt zijn te maken voor bewoning.

Heeft Leystromen al concrete plannen met woningen of complexen?

Nee, daarvoor is het nog te vroeg. Samen met de gemeenten in ons werkgebied zijn we aan het verkennen welke mogelijkheden er zijn en of die haalbaar zijn. Daarnaast zijn we met de gemeente Dongen aan het onderzoeken of het voormalige Broederhuis Glorieux geschikt te maken is voor 100-135 vergunninghouders. En met de gemeente Baarle-Nassau doen we een verkenning naar het voormalige klooster de Cruyshof aan de Bredaseweg in Baarle- Nassau. Voor beide complexen geldt dus dat we nog in een onderzoeksfase verkeren. 

© 2019 Huurdersvereniging Oisterwijk | Spoorlaan 82f (op afspraak) | 5061 HD Oisterwijk | 013 521 74 25

  • Facebook Round
  • Twitter Round